Nye love for Ask Store Vandværk 2014

 

VEDTÆGTER

 FOR

 I/S     ASK      STORE      VANDVÆRK

§1) Vandværket er et interessentselskab, hvis navn er ”Ask store vandværk”. Selskabets hjemsted er Ask by, Aarhus kommune.

 

§2) Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere vand til forbrugerne.

 

§3) Som medlem betragtes enhver forbruger jf. Fælles Regulativet. Nye medlemmer optages inden for Ask Store Vandværks forsyningsområdet, med mindre forsyningen er mere hensigtsmæssig fra et andet forsynings område.

 

§4) Kapital til hovedanlægget skaffes dels ved lån, for hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk – indbyrdes hæfter alle i lige forhold, – dels ved, at forbrugerne betaler hovedledningen fra værket til deres ejendom, nedgravning af ledning hvis demission og linjeføring vandværket fastsætter og foranlediger, og  et tilslutningsbidrag, der fastsættes på generalforsamlingen og betales før tilslutningen påbegyndes. Tilslutningsbidrag udgør: hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag. jf. Fælles Regulativet. Stikledningsbidrag efter takstblad.

 

§5) Boringer, pumper, rensningsanlæg og hovedledninger til ejendomme, efter etablering, ejes af selskabet og vedligehold af dette foregår på bestyrelsens foranledning af en autoriseret installatør.

 

§6) samtlige årlige udgifter til forretningen og afdrag samt driftsudgifterne pålignes forbrugerne og opkræves 3 gange a conto årlig og 1 opgørelse. Er de forfaldende udgifter ikke betalt ved senest forfald, ved der blive sendt 2 rykker. Er det skyldige beløb ikke betalt der, vil vandforsyningen blive afbrudt. Ved genetablering vil det fulde beløb blive pålagt forbrugeren.

§7) selskabets anliggender varetages af en bestyrelse, bestående af 3 medlemmer, der vælges med henholdsvis 1 og 2 medlemmer hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved en årlig generalforsamling, på hvilken der også vælges en suppleant. Ethvert medlem er pligtigt til at modtage valg, men er berettiget til at undslå sig genvalg. Valget er bindende for en periode på 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§8) Regnskabet revideres af revisor.

§9) Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinære generalforsamlinger afholdes i hvert års første kvartal. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når mindst 25% af medlemmerne forlanger det. Lovændringer kan kun finde sted når mindst ¾ af de fremmødte til en generalforsamling stemmer for. Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 2 dage inden generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres senest med 8 dages varsel.

§10) Selskabets bestyrelse har ret til at lukke for vandtilførslen til et medlem:

a)    Såfremt denne ikke holder sin installation i orden.

b)   Såfremt denne ikke rettidigt betaler sine udgifter i henhold til §7

c)    I tilfælde af misbrug eller unødig spild af vand

Vandtilførslen kan etableres igen når medlemmet har betalt det fulde beløb for at få lukket og åbnet for vandet uanset på hvilken måde dette måtte gøres. Er der etableret stophane ved skel/ ejendom er prisen for genetablering kr. 1500,00. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra. Bestyrelsen har ret til efter nærmere aftale at besigtige medlemmernes installation.

§11) Den opkrævede vandafgift gøres frugtbringende i en bank eller sparrekasse, indtil der er brug for den. Udtræk kan finde sted ved kasserens underskrift sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§12) Har et medlem forbudt sig på med disse vedtægter, er det en selvfølge, at intet andet medlem må tilstede ham adgang til værkets vand på sin ejendom. Sker det alligevel, er vedkommende medlem efter bestyrelsens skøn ifaldet en afgift fra 1000 – 3000 kr. Tillader et medlem, uden særlig tilladelse fra bestyrelsen, en uvedkommende over længere tidsrum at aftage vand fra sin installation er medlemmet underkastet samme afgift.

§13) I søgsmålstilfælde vedtages den hurtige retsforfølgning i henhold til retsplejeloven. Medlemmet er forpligtet til at udrede de dermed forbundene omkostninger.

§14) I/S Ask Store Vandværk er underlagt fælles regulativet for vandværker i Aarhus kommune. Hvor der står tvivl hvilke vedtægter der gælder, er det til en hver tid fællesregulativet der gælder.

Vedtaget ved generalforsamlingen den 27/2 2014

 

Gældende fra den 28/2 2014