Fællesregulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER
I AARHUS KOMMUNE
1 INDLEDENDE BESTEMMELSER
1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven),
jfr. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17.01.2007 med eventuelle ændringer. Regulativet omfatter
alle almene private vandværker beliggende i Aarhus Kommune samt vandværker, hvor hovedparten
af forsyningen sker til forbrugere i Aarhus Kommune. Regulativet er godkendt af Aarhus
Byråd den 16. marts 2011.
Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandværket.
1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens
§ 53, stk. 1.
1.3 Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i miljø- og energiministeriets
bekendtgørelse nr. 525 af 14.06.1996 med eventuelle senere ændringer om betaling
for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27.11.1998 med senere ændringer
om individuel afregning efter målt vandforbrug, jfr. vandforsyningslovens § 55, stk. 6 og 7.
1.4 Bestemmelse om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. har hjemmel i miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1449 af 11.12.2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg,
jfr. vandforsyningslovens § 55, stk. 8.
1.5 Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriseret VVS-installatør har
hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 988 af 08.12.2003 med senere ændringer om gasinstallationer og
installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven).
1.6 Bestemmelser om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse
nr. 1034 af 17.10.2006 og med eventuelle senere ændringer om måleteknisk kontrol
med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, jfr. lov nr. 602 af
24.06.2005 med eventuelle senere ændringer af lov om erhvervsfremme.
– 2 –
1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i
forsvarsministeriets bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab i bekendtgørelse
nr. 765 af 03.08.2005 med eventuelle senere ændringer.
1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ”ejer” grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold
eller specielle forhold, som nævnt under pkt. 1.8 afsnit 3. For ejendomme med 1 eller flere
ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom
med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er
forpligtet overfor vandværket, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.
Betegnelsen ”bruger” omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller
en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen
efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes
bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler
bidrag for ejendommens tilslutning (anlægsbidrag) ejeren af grunden, hvorimod bidrag
m.v. der vedrører levering af vand til ejendommens vandinstallationer (driftsbidrag) påhviler ejeren
af bygningen.
1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ”ejendom” mindst 2 udlejnings-
eller andelsenheder beliggende på 1 eller flere matrikelnumre, der ifølge noteringen i matriklen
skal holdes forenet.
Betegnelsen ”enhed” angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.
Betegnelsen ”bruger” omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.
1.10 Ved vandværkets hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger,
vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i
ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Ved vandværkets forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet
vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.
– 3 –
Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommendes grund
(skel), herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledning.
1.11 Ved vandinstallationer forstås alle installationer indenfor skel, som er omfattet af norm for
vandinstallationer DS 439.
Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord indenfor skel, der forbinder stikledninger
med husinstallationer.
Ved afregningsmålere forstås vandmålere, der ejes af og afregnes med vandværket.
Ved fordelingsmålere forstås vandmålere, der er installeret på privat initiativ og som ikke afregnes
med vandværket.
1.12 Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af
ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig overfor
vandværket.
2 VANDVÆRKETS STYRELSE
2.1 Vandværket er et privat vandværk, hvis ejer- og driftsform fremgår af vandværkets vedtægt
2.2 Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem
af vandværket. Vandværket kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere
der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer har ret til at optages som forbrugere, eventuelt
på særlige betingelser.
2.3 Takster for anlægs- og driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes
af vandværket, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet
forbruges, jfr. vandforsyningslovens § 53.
De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandværket.
3 RET TIL FORSYNING MED VAND
3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandværkets forsyningsområde i henhold til gældende
– 4 –
vandforsyningsplan, har, medmindre andet er aftalt med vandværket, kun ret til forsyning med
vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til
vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang,
jfr. 3.2.
Indlæggelsen af og forsyning med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling
af godkendte takster.
3.2 Vandværket bestemmer i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som
benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jfr. bekendtgørelse
om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde
vilkårene for en sådan levering.
Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen
3.3 Etablering af vandindlæg fra vandværket som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg
kan normalt ikke forventes tilladt. Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etablering
på særlige vilkår.
3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at
pludselige og unødvendige variationer undgås.
4 FORSYNINGSLEDNINGER
4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandværket. Vandværket bestemmer,
hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jfr. dog vandforsyningslovens § 29 og §§
45-48.
4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.
4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse
og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.
Omkostningerne ved tinglysning af deklaration afholdes af vandværket.
5 STIKLEDNINGER
– 5 –
5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører
vandværket. Alt arbejdet med stikledninger skal udføres af autoriseret vvs-installatør eller af
vandværkets personale, jfr. bestemmelserne i sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1046 af
08.12.2003 med eventuelle senere ændringer om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt
angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt 1
stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den
gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).
I særlige tilfælde kan forsyning til 2 eller flere ejendomme efter ejerens ønske dog ske gennem en
fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandværket
og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på ejerens
bekostning.
Hvis en stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse
sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme.
Omkostningerne ved tinglysning af deklaration afholdes af vandværket.
5.3 Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom
foretages om- eller tilbygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende, som indebærer at
stikledningsinstallationen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostninger til
omlægningen samt eventuelle yderligere anlægsbidrag, jfr. regulativets pkt. 12.8. Tilsvarende
gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
5.4 Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for
ejerens regning.
5.5 Ejeren af en ejendom skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede
fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal
omgående anmelde enhver fejl til ejeren.
6 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING
6.1 Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og
opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme,
– 6 –
jfr. dog regulativets pkt. 8.3.1. Vandværket har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk
i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt
varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger
uden varsel.
6.3 Enhver forbruger må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved
svigtende levering, som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder
vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure
eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylninger af ledninger m.v.
6.4 Enhver forbruger må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper og eventuelle afledte
udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forbigående forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke
kan bruges som normalt.
6.5 Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning
af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til
vanding af haver m.v., når vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt.
Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse i henhold
til vandforsyningsloven.
7. VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING
7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens
anvisninger, og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen
kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges
med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.
Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostninger til flytning
og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.
7.2 Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner med
mindre kommunalbestyrelsen og vandværket har givet tilladelse hertil.
– 7 –
8 VANDINSTALLATIONER
8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer
8.1.1 Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jfr. dog pkt. 9.4 og
9.6 angående afregningsmålere.
Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jfr. dog pkt. 9.6 og 9.15, 4.
punktum angående afregningsmålere.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jfr. pkt.
1.8, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.
8.1.2 Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven, med
tilhørende senere ændringer, skal der indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen i overensstemmelse
med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementet.
Arbejder skal færdigmeldes til kommunalbestyrelsen
8.1.3
Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande,
vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg m.m., hvor svigtende tilbagestrømningssikring
kan udgøre en risiko for forurening af forsyningsanlægget, skal færdigmeldes til Aarhus
Kommune.
Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere må kun udføres af
autoriseret VVS-installatører, jfr. dog bekendtgørelse nr. 1045 af 08.12.2003 med eventuelle senere
ændringer om undtagelse fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple
arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og bekendtgørelse nr. 1046 af
08.12.2003 med eventuelle senere ændringer om undtagelser fra krav om autorisation for så vidt
angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
Installationer for vand skal udføres efter den godkendte norm for vandinstallationer (DS
439/2000) med mindre bygningsmyndigheden har godkendt andet.
– 8 –
8.1.4 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være
a) Godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETA-Danmark A/S (VA-godkendt) med mindre
det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen
eller
b) Forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard
eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse eller
c) Omfattet af Erhvervs- og Boligstyrelsens godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DScertificeringsordning.
8.1.5 Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for
forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper.
Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning eller
andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang
bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket om
forholdet.
8.1.6 Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder
ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal
til stadighed holdes i god stand og de må ikke fjernes eller ændres uden tilladelse fra vandværket.
8.1.7 Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandværket
kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig
måde.
8.1.8 Forsømmer ejeren de forpligtelser, som efter ovenstående samt efter nedenstående pkt.
8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan vandværket
efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jfr. vandforsyningslovens
§ 65.
8.2 Vandinstallationer m.v. i jord
8.2.1 Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at jordledningen ændres, hvis det
anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug. Udgiften hertil samt
eventuelt øget tilslutningsbidrag til vandværket afholdes af ejeren.
– 9 –
8.2.2 Udgiften til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsyningsog/
eller stikledning afholdes af grundejeren.
8.2.3 Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet
med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.
8.2.4 Efter en reparation på en jordledning kan vandværket forlange at jordledningen fra stophanen
til ejendommen tæthedsprøves for det maksimalt forekomne tryk, dog mindst 600 kPa målt i
installationens laveste punkt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et autoriseret VVS-firma og
sker for ejerens egen regning og risiko.
8.3 Vandinstallationer i bygninger
8.3.1 Finder vandværket at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende,
og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandværket
forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøger-/reduktionsanlæg i
forbindelse med ejendommens vandinstallation. Opstillingen foranstaltes af ejeren og for dennes
regning.
En fordelingsmåler skal overholde de generelle bestemmelser for vandinstallationer, jfr. pkt. 8.1.1
– 8.1.4, og skal placeres således, at den er let at aflæse og udskifte.
9. AFREGNINGSMÅLERE
9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer, jfr. pkt. 8.1.1. – 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse
for installationer til forbrugsmåling.
9.2 Ejere af ejendomme, der er tilsluttet vandværket, har pligt til at installere målere til brug for
afregning af ejendommens samlede vandforbrug.
Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom med mindre der er truffet aftale med
vandværket om andet.
9.3 Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring, og således
at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosi-
10 –
on. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte.
Hvor dette ikke kan lade sig gøre kan måleren efter aftale med vandværket placeres i en målerbrønd
på jordledningen.
9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af vandværket og forbliver vandværkets ejendom. Måleren
anbringes af en autoriseret VVS-installatør på ejerens bekostning.
9.5 Vandværket har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere.
9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af vandværket og for vandværkets regning. Vandværket er
berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere.
Hvis vandværket gentagne gange er kørt forgæves til en aftale om et målerskift/plombering af en
vandmåler eller en ejer/bruger gentagne gange ikke har reageret på en henvendelse om at bestille
tid til målerskift, vil vandværket fremsende en regning med et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyrets
størrelse og øvrige forhold omkring ekspeditionsgebyret, fremgår af vandværkets takstblad.
9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandværket ud fra de oplysninger, som
ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.
9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste, jfr. pkt. 9.7., således at
afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandværket forlange målerinstallationen
ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse. Udgifter hertil afholdes
af ejeren.
9.9 Ejer er erstatningspligtig over for vandværket i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet
eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v.
Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning
af målere.
9.10 Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han straks give
vandværket meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til
ejeren.
– 11 –
9.11 Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen
måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen
måler.
Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler, som følge af indgreb,
jfr. ovennævnte, afholdes af ejeren.
Afregningsmåler og dennes placering må ikke ændres uden vandværkets godkendelse. De ved
målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af vandværkets personale eller af vandværkets
dertil bemyndigede personer.
9.1.2 Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandværket skal meddeles
skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandværket.
9.13 For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandværket om individuel afregning efter
målt forbrug, overgår det ansvar, rettigheder og pligter som er tillagt brugeren i nærværende regulativ
til ejeren af enheden.
9.14 Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de
krav og underkastes den målertekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørelse om kontrol af
vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand og de målertekniske forskrifter
bekendtgørelsen henviser til.
9.15 Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få kontrolleret afregningsmålerens
nøjagtighed.
Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser
for måleunøjagtighed, som er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes
til måling af forbrug af varmt og koldt vand og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen
henviser til, jfr. bekendtgørelse nr. 1034 af 17.10.2006 med eventuelle senere ændringer.
Hvis målerens visning ligger indenfor de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne
til prøvning m.v. af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis målerens visning ligger udenfor de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne
til prøvning m.v. af vandværket.
– 12 –
Efter forhandling med ejeren, foretager vandværket en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse
af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandværket skønner, at fejlvisningen har fundet sted.
10 VANDSPILD
10.1 Vand fra vandværket må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes
til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat eller
som med rimelighed må antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.
Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål med mindre vandværket har givet særlig tilladelse
hertil.
10.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren,
kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.
10.3 Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandværkets skøn efter forhandling
med ejeren.
11 EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT
11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget og efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig
stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af
vandmålere, skal vandværkets personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse
til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jfr. vandforsyningslovens
§ 64.
Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.
11.2 Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandværket, skal på forlangende give
vandværket alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.
11.3 Vandværket har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af
vandværkets målere til forbrugsafregning, og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets
indhold overfor de til vandværket tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis
der foretages ændringer i kontrolsystemet. Afprøvning af vandmålere i drift følger de krav der er i
– 13 –
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt
og koldt vand
11.4 Vandværket har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets
kvalitet til rådighed for forbrugerne.
Mindst 1 gang om året skal vandværket offentliggøre:
• opdaterede oplysninger om vandværkets adresse, telefonnummer, faxnummer, epostadresse,
hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner
• en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre
og værdier for parametre af særlig lokal betydning
• overskridelse af gældende kvalitetskrav for drikkevand.
12 ANLÆGSBIDRAG
12.1 Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandværkets hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet
og et bidrag til stikledning.
Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.
12.2 Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, bliver tilsluttet, skal der betales
et anlægsbidrag til vandværket.
12.3 Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen
tilsluttes, er nyanlagt eller ældre.
12.4 Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny
forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag med mindre andet følger af pkt. 12.9.
12.5 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, forlanger vandværket, at
udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet
for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.
Vandværket forlanger betaling inden arbejdet påbegyndes. Efter nærmere aftale med vandforsyningen,
kan vandværket dog ved større byggemodninger, hvor der anlægges stamveje og udmatrikuleres
storparceller, godkende garantistillelse
– 14 –
12.6 Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse
anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, forlanger vandværket,
at udstykningsforetagendet betaler stikledningsnetbidrag.
Vandværket forlanger betaling inden arbejdet påbegyndes. Efter nærmere aftale med vandforsyningen,
kan vandværket dog ved større byggemodninger, hvor der anlægges stamveje og udmatrikuleres
storparceller, godkende garantistillelse.
12.7 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, vil vandværket fastsætte et
anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering, afbrydelse og reetablering
af den midlertidige leverance.
12.8 Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet
efterfølgende ændres som følge af en om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse
af ejendommen, forlanger vandværket, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer
til ændringen.
12.9 Udmatrikuleres en storparcel med lejligheder eller andelsboliger til ejerboliger, er ledningsnet
og vandinstallationer inden for afsat stophane i skel vandværket uvedkommende og vedligeholdelsespligten
pålægges de udmatrikulerede ejendomme. De udmatrikulerede ejendomme beholder
overfor vandværket ret som een juridisk enhed. Dette stadfæstes ved deklaration, som udfærdiges
af den på gældende ejer af storparcellen.
12.10 Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med en væsentlig nyinvestering i
vandforsyningsanlægget.
13 DRIFTSBIDRAG
13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål m.v. og
de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.
Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m³ vand og et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges
betalt fra den dag, hvor vandværket har påbegyndt levering af vand til ejendommen. Bidragene
fremgår af vandværkets takstblad.
13.2 For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke
forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
– 15 –
13.3 For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter pkt. 13.1.
Vandværket kan dog bestemme, at der i stedet betales et fast bidrag.
13.4 For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt
ikke medfører noget vandforbrug, opkræves et driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.
13.5 For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål,
kan ejeren af en ejendom anmode vandværket om refusion, jfr. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse
nr. 639 af 21.08.1998 om afgift af ledningsført vand med eventuelle senere ændringer.
Vandværket sender ansøgningen videre til SKAT, der afgør om statsafgiften kan eftergives.
13.6 Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller
fejl ved måleren fastsættes driftsbidraget af vandværket efter forhandling med ejeren/brugeren af
en enhed, blandt andet ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor måleren skønnes at have
været i uorden.
14 BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG
14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau
14.1.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning
eller vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet
foretage efter pkt. 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den der har tinglyst adkomst på vedkommende
ejendom.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes
bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. Med mindre andet
fremgår af skødet påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledning
ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejdet med
vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.
14.1.2 Anlægsbidraget skal være indbetalt til vandværket før tilslutning etableres.
14.1.3 Driftsbidraget skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
– 16 –
Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandværket lukke for vandtilførslen.
Genåbningen finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til
lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr
for genåbningen
Vandværket har pligt til at åbne for vandtilførslen ved ejerskifte med mindre den nye ejer enten
ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til
vandværket. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.
Gebyr for genåbningen fremgår af vandværkets takstblad.
14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning
efter målt forbrug
14.2.1 Hvis følgende forudsætninger er opfyldt, har vandværket pligt til individuel afregning af
driftsbidrag:
• den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler
• den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning
• vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at vandværket
har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden.
Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter at vandværket har modtaget
skriftlig anmodning herom fra ejeren.
Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal vandværket underrette ejendommens
ejer og de enkelte brugere og kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.
14.2.2 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.
14.2.3 Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for
vandet.
Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan vandværket
kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandværket. Depositumbetalingen
kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.
– 17 –
Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen
og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved
forsinket betaling m.v. er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal
genåbning finde sted.
Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v., indtil måleraflæsning
er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag
m.v.
14.2.4 Ejendommens ejer skal med 14 dages varsel skriftligt underrette vandværket om ny brugers
overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens
driftsbidrag.
14.2.5 Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandværket åbne for vandet.
14.2.6 Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug
samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne.
15 STRAFBESTEMMELSER
15.1 Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 2, ved at anlægge
forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte
eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1 ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme
påbud om indskrænkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som
vandværkets personale har til en ejendom, jfr. nærværende regulativs afsnit 4.2, 6.5, 8.1.3, 8.1.4,
10.1 og 11.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.
På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vandværkets foranledning,
den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der
ikke afregner driftsbidraget individuelt, og den der gentagne gange undlader at underrette om en
ny brugers overtagelse af en enhed, jfr. nærværende regulativs afsnit 9.2, 11.4, 14.2.1, 2. punktum
og 14.2.4, 1. punktum.
15.2 Den, der uden at være berettiget hertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger
m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 2, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 988 af 08.12.2003,
lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes
med bøde efter lovens § 25.
– 18 –
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke
er berettiget til det.
15.3 Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse
nr. 1034 af 17.10.2006 med eventuelt senere ændringer om måleteknisk kontrol med
målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden
måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde i henhold til bekendtgørelsens § 27.
16 IKRAFTTRÆDELSE
16.1 Dette regulativ træder i kraft 16. marts 2011 og samtidig ophæves det tidligere regulativ af
5. november 2003.
16.2 Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.
16.3 Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.