2017

ASK STORE VANDVÆRK
Generalforsamling

Afholdes på Malling Kro, onsdag, den 15. marts 2017, kl. 18.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent / valg af referent

2. Formandens beretning

3. Ask tidligere højskole

4. Regnskab og budget

5. Valg af bestyrelse På valg er:  Ulrik Hansen, modtager genvalg           Jan Weinholt, modtager genvalg

6. Valg af suppleant På valg er: Jens Peder Rasmussen

7. Indkomne sager

8. Evt.

På generalforsamlingen vil de seneste prøvningsrapporter for vandværkets vandkvalitet være fremlagt.

Referat jf. agenda

1. Niels Brøndum valgt til dirigent. Jens Peder Rasmussen valgt til referant

2. Beretning godkendt og lagt ud på hjemmesiden

3. Brev fra Ibbilang Ejendommes advokat Interlex er besvaret af Lexius (vores advokat) om vores ret til at drive vandværk på matriklen er taget til efterretning, og vi forventer ikke yderligere i sagen.

4. Regnskab godkendt. Der blev spurgt til hvor i regnskabet køb af nødvand findes. Det kan ses som ”vandledning” linje 2 i omkostning.

5. Ulrik og jan er genvalgt

6. Jens Peder er valgt

7. Ingen sager

8. Visning af vores kvalitetssikrings system. forsøg med blødgøring af drikkevand

 

 

FORMANDBERETNING 2017

FOR ÅRET 2016

  • Året der gik
  • Fremadrettet

 

Året har ikke budt på de store ændringer, udfordringer eller opgaver.

Værket har kørt perfekt, der har kun været et udsæt med en vandudskiller på iltningen af vandet der gav en nat alarm.

Der har været en opgravning ved Lars og Trine, hvor der ved samme lejlighed blev sat en stophane. Grunden til denne opgravning var at der var ”sort” vand ved Lars og Trine.

Senere samme måned fik meldinger om sort vand ved Kim og på hunde kennelen.

Grund af hul i jorden på Birgits mark, som lindede et skylle hul fra et vand brud. Valgte vi at grave og vi mente var årsagen til dette.  Det viste sig så ikke at være et vandbrud, og i den forbindelse gravede vi så for at finde hvor ledninger skiller sig fra til Lars og trine for at se om bruddet var der.  Der var et brud og en stophane blev sat samtidig med, så vi kan lukke for vandet en anden gang.

Hundekennelens udfordringer accelererede, med hunde der blev syge, og en embedslæge mente at det kunne skyldes vandet fra vandværket, men han var nok ikke klar over at vi er underlagt de samme krav som Aarhus vand og samt der ikke var tale om en have boring.

Vi fik lavet en skylning af rørene og da det var tid til at få taget vandprøve var det nærliggende at få det gjort samtidig både på værket og ved forbrugeren.

Prøverne viste at der intet var galt med vandet.

Vi har så hævet vandtrykket 0,2 bar for at imødekomme tryk udsving der muligvis kunne være skyld i problemet.

Over sommeren er der skiftet 12 vandmålere. Der vil igen i år blive skiftet 12.

Prisen passer nogenlunde på det vi får i ind i målerleje.

 

Fremtiden

Vi vil fremadrettet informere mere på mail end ved omdeling. da det er lidt for meget ressourcespild i vores dage at køre rundt med sedler.

Aarhus vand ligger inde med oplysninger på mailadresser og dem vil vi så bruge fremadrettet.

Vi finder lige den smarteste måde at informere på om det bliver fra os eller en mail fra Aarhus vand tager vi på næste bestyrelsesmøde, hvis der er noget foretrukken vil vi gerne vide dette.

Skulle vi komme i en situation hvor der vil komme kogepåbud eller andet, vil vi selvfølgelig køre rundt med sedler mv.

 

Vi er blevet udnævnt af sikkerhedsstyrelsen som vandpoliti. Dvs. vi er pålagt at lave kontrol på erhverv, om der er monteret de rigtige tilbageløbs sikringer.

Der er kun tale om erhverv, da der gælder andre regler end ved parcelhuse. Der er tilbageløbssikringen monteret i vanduret, det er ikke nok ved f.eks. landbrug, som er de eneste erhverv vi har i vores forsyningsområde.

Så vi kommer forbi inden længe ved landbrugene og får en snak om det.

Vi har ved gennemgang af arkivet fundet ledningsoplysninger på næsten alle linjer, disse er lagt ind med Y&X koordinater og dem vil vi bruge på sigt til at få lavet et digitalt kort med. På den måde vil det altid være muligt gennem f.eks. LER oplysningerne at finde vores vandledninger. Samt for os at afmærke dem nøjagtigt hvor de ligger for dem der skal i jorden.

Som det er i dag, har vi en ide om hvor de ligger +- en fodboldbane.