2014

Generalforsamling Ask Store Vandværk
Torsdag den 27.februar på Maling Kro

 

Referent: Kirsten Laursen

 

  1. Thorkild Lyby er valgt som dirigent ved fredsvalg.

2. Formandens beretning:  Niels Winther Iversen gennemgår

Nyt vandbehandlings anlæg – der har været  fejl i behandling, i forbindelse med etablering af nyt prøvesystem.
-Niels fortæller at vandværket nu kan ses elektronisk på hjemmesiden og på den måde kontrollere at der ikke er fejl. Herfra kan blandt andet også indberettes til kommunen.

Nye forbrugere: der er kommet tre nye ”kunder” på Mustrupvej

Byggetilladelse: der er kommet byggetilladelse til boliger på den tidligere højskole. Vandværket har i forbindelse med ansøgning til byggetilladelsen gjort indsigelser blandet andet fordi der var parkeringsplads tæt på vandboringen og der var etableret carporte, som vanskeliggjorde adgang til vandværket.

Lovkrav: FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) en interesseorganisation som ASV er medlem af. Og har i det forgange år blandt andet gjort brug af temaftener.
Også medlem af VPU (Vand Plan Udvalg)

Nødforbindelse: den skal blive etableres efter høst og den kommer fra Solbjerg Vandværk og vi skal betale 60 pct af dagsprisen, når nødforbindelsen er i brug.

Vandbrud: Vi har haft et vandbrud lige midt i byen, det var der svært at finde linjeføringen, fordi de ikke er tegnet ordentligt ind. En del af de nye lovkrav betyder at man skal kunne dokumentere, hvor linjeføringen er.

Gennemgang af vandværk: vi har haft besøg af Mathias H.E. fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Tilfredsheden dalede da han så vores boringshus, hvor der ind i mellem løber vand. Bestyrelsen har derfor nu indhentet tilbud på et nyt boringshus.

 

Grundvand:

Spørgsmål til beretning:
Er nødforbindelsen et lovkrav? Ja.

Jens-Peter: De 6-8 kubikmeter som anlægget skal skyldes igennem med, går de i kloakken eller reservoiret?
Ejer vi den grund som vandværket er bygget på? nej, som udgangspunkt har vi hævd.

 

3. Regnskab og Budget

Regnskab: der har ikke været de store udsving andet end de nye forbrugere. Ivan gennemgår regnskabet for 2013. Jf. bilag.

Årets resultat er – 477.802

Ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Budget 2014:
Ivan bemærker at vi fremover måske skal lave et anlægsbudget og driftbudget i stedet for som nu, hvor der bliver lavet et driftsbudget.

Ingen spørgsmål til budgettet. Budget og regnskab blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen.

Niels Winther Iversen er genvalgt som formand.

 

5.Valg af suppleant.
Jens Peder Rasmussen er genvalgt som suppleant.

 

6. Lovkrav, økonomi og fremtid
Det ordnede mål er, at man skal have en kvalitetssikring til almen vandforsyning, man skal fx have et kursus i vandforsyning og vandhygiejne.
Man kan sige, at vi kan gøre i ASV som vi vil, bare vi er inden for loven. Selvom vi er et lille vandværk så fritager det os ikke for at få en driftsleder.
Vi skal have en driftsleder, som har hygiejnekursus og driftslederkursus.
Der er en deadline 31/12 2014, hvor loven skal være opfyldt.
Problemet for vores vandværk er, at vi ikke har nogen ansatte. Det kræver at de frivillige tager en arbejdsuge fri for at deltage i kurset.

Der er ingen regler om, at man ikke må leje en driftsleder udefra. Men det betyder at det er en udenfor kommende, som kommer til at styre den daglige drift og dermed alene tage de beslutninger, som måtte være nødvendige.

Niels bemærker, at det ikke er retfærdigt, at man som privatperson kan straffes med bøde, hvis man begår en fejl i driften af vandværket.

I alt mener formanden at fremtiden ser lys ud for Ask Store Vandværk.

 

Spørgsmål til punkt 6:

Rita: Er det nødvendigt at driftslederen sidder i bestyrelsen?  og har I undersøgt, hvad det koster at leje en driftleder?

Niels har forespurgt i Malling hvad det ville koste at få deres driftsleder til at varetage ASV, det vil koste 10-15.000 kr. plus timepris.
Niels Brøndum: Har I den lyst som det kræver?

Niels Iversen gennem går udgifterne for at leve op til de nye lovkrav samt nye tiltag:

Revisor: 7000,- årligt

Ledelsessystem: 700,- årligt

Nye vand ur: 15000,- årligt

Kontrol af nødforbindelse: 2000,-

Forsikring: 4207,-
Nyt anlæg 20 år: 50000,-

Samlet prisstigning pr m3 kr. 1,56 ( oveni den allerede vedtaget stigning på 0,50kr)

Kurser: 12000,- plus tabt arbejdsfortjeneste

Niels Brøndum bemærker at der muligvis kan indhentes tilskud fra fx AMU. Det vil bestyrelsen undersøge nærmere.

Allan: Det er meget positivt ,at der er to fra bestyrelsen som vil overtaget posten som driftsleder.

Det bliver bemærket at hvis driftslederne er en fra bestyrelsen kan det i det værst tænkeligt scenariet være problematisk at færdes i lokalsamfundet efterfølgende.

Generalforsamlingen bliver bedt om at tage stilling til udgifterne. I forhold til kravene er det kun revisoren og opsparingen til nyt anlæg, der kan flyttes på.

Arne bemærker at opsparing til nyt anlæg ikke behøver at være hvert år., men kan ændres fra år til år alt efter indtægter.

Afstemning om ekstern revisor: for = 10  imod= 3, forslaget er vedtaget.

Afstemning om opsparing: for=15 imod=0 – bestyrelsen har fået generalforsamlingens opbakning til at foretage en løbende opsparing til nyt anlæg.

 

7. Beslutning om vedtægtsændringer og forhøjelse af takster. Jf bilag
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer.
8. ingen indkomne sager

 

9. ASV har fået en hjemmeside som er udarbejdet med hjælp fra Lene Askhim

www.askstorevandvaerk.dk

10. Åbent vandværk 27/4 fra kl. 11- 13

 

11.Evt.

 

Thorkild takker for god ro og orden.