2013

Referat af generalforsamling i Ask Store Vandværk

Afholdt den 14/5 2013 Malling Kro

Punkt efter dagsorden
1.valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Valg af bestyrelse og revisor , på valg er Ulrik Hansen og Ivan Nielsen til bestyrelsen, genvalg. Revisor på valg Thomas Rasmussen og Kirsten Laursen.
5. Valg af suppleant på valg er Jens Peder Rasmussen.
6. Beslutning om vedtægtsændringer.
Beslutning om forhøjelser af takster.
7. Indkommende sager.
8. Eventuelt .
9. Gennemgang af aftale med Aarhus Vand.
10. Gennemgang af nyt filter anlæg og elinstallationer.
1. Hans Kurt blev valgt som dirigent
2. Formandens beretning ligger på hjemme siden. Der blev rejst spørgsmål ang. Punkt 8 hvorfor vi leverede vand på Mustrupvej. Svaret er at det ligger inden for vores forsyningsområde.
3. Ivan gennemgik regnskab. Ingen kommentarer.
4. Bestyrelsen blev genvalgt. Revisor er Thomas Rasmussen og Jan Weinholt Jensen.
5. Jens Peder Rasmussen genvalgt
6. Vedtægtsændringerne blev godkendt efter nogle spørgsmål om nødvendigheden af ændringerne, og med en rettelse af punkt 3. i vedtægterne med en tilføjelse: Et tilslutningsbidrag giver en stemme ved generalforsamling mv.
7. Ingen indkommende sager
8. Stophaner ved musikhuset blev der spurgt til, men ingen kunne huske dette, lige som linjen til Askkrog var der heller ingen der kunne huske linje føringen af.
9. Ivan gennemgik aftalen om hvorfor vi valgte denne løsning. Igen indvendinger til dette punkt.
10. Niels Gennemgik planen for vores nye vandbehandlings anlæg og de nye muligheder det giver. Ingen indvendinger til dette punkt.