Bestyrelsesmøde 30.05.13

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 30/5 2013 hos Niels Winther Iversen
Tilstede: Ulrik Hansen, Ivan Nielsen og Niels Winther Iversen
Dagsorden
1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen.
2. Status Vandværk
3. Status Mustrupvej
4. Status ”højskolen
5. Økonomi
6. Fibernet/Hjemmeside
7. VPU/FVD
8. EVT.

Punkt 1: Referat generalforsamling gennemgået.

Punkt 2: Drift aflevering af nyt vandværk sker torsdag den 13/6 2013. Liste udarbejdet med punkter til driftaflevering.
Tilbud fra tømmer på dør og reparation af tag på bygning accepteret.
Okkertank bliver tømt af Holst kloak.
Dykpumpe pumpe okkertank renoveres af Solbjerg VVS.
Eurofins. Pais aftale er ikke indgået, da vi mener det ikke er relevant.

Punkt 3: Tinglysning af rørledning på Jørgen Rasmussens mark skal udføres , Niels kontakter landmåler for at få den registreret, da Balle Smedie glemte at udføre dette under udlægning af linje.
Opmåling af rørledning på Mustrupvej 10,12,14 for at udarbejde afregning af grave arbejde, da smeden er gået konkurs, og få afsluttet sagen for vores nye medlemmer, afregner vi fra indkommet tilbud fra Balle Smeden, og hvis der er en tvist i forhold til faktisk afregning, tager vandværket denne post. Ulrik og Niels måler linjeføringen.

Punkt 4: Den verserende sag om ny- og ombygning af det gamle ”højskole” område, givet en del arbejde, da de beder om mange oplysninger om vandværket tilstedeværelse på matriklen. Mail korrespondancen forsætter, Niels tager denne opgave. Vi har pt. bedt dem om at ansøge om en 90mm. Tilslutning fra vandværket.

Punkt 5: Ivan redegjorde for økonomien som den ser ud pt. God økonomi i forhold til de udgifter vi har haft og den store ombygning af vandværket. Budget af ombygning er overskredet, men ikke med mere end vi havde forudset og hvad man kan forvente af ting der støder til i så omfattende en renovering .
Der mangler at blive indbetalt tilslutnings bidrag. Ivan tager kontakt pr. telefon i første omgang.
Der er rejst forespørgsels fra Niels om at få dækket telefon udgifter, der tages kontakt til FVD og hører hvordan det kan ordnes uden at det sker regnskabsmæssigt forket.

Punkt 6:Fibernet installeret og Kurt el gør det færdigt. Niels tager kontakt til Kurt. Lene hjælper med hjemmesiden.

Punkt 7: VPU møde. Ivan og Niels gav mundligt referat af VPU møde vi var til mandag den27/5 2013 på Årslev Kro. FVD. Vi har meldt os ind i FVD, vi venter tilbud på forsikring i samarbejde med FVD.

Punkt 8: rengøring af rentvandstank bliver taget op når driften af nyt vandbehandlingsanlæg er helt normal og alle drift parametrene er under grænseværdierne. Det skal lige nævnes at der på ingen tidspunkt er leveret vand ud til forbrugerne hvor der har været nogen form for sundhedsfare under ombygningen.